Кредит до заплата без лице за контакт

Posted On By admin

Когато търсите пари на заем от кредитна компания, бърз кредит до заплата без лице за контакт е за предпочитане, тъй като при него заемодателят не иска от вас да посочвате ваши близки като контакт за всеки случай. Някои фирми искат от вас да попълните във въпросника по едно или повече лица за контакт, на които ще се обадят, ако не изплатите задължението си за погасяване на заема навреме.

 

Защо заемодателите се нуждаят от лица за контакт?

Почти всички организации, които издават заеми в офиси, изискват от клиентите да посочат в заявлението за кредит данните и телефонните номера на лица за контакт и това е стандартна практика. В това отношение онлайн компаниите са малко по-различни. Не всички от тях изискват да предоставите данни за контакт на трети страни, но има и такива.

От финансовите организации се иска кредитоискателите да посочат номерата и имената на лицата за контакт във въпросника поради няколко очевидни причини. Нека ги разгледаме по-обстойно.

Първата причина е проверка на кредитополучателя на етапа на вземане на решение за одобрение или отказ. Когато заемодателят проверява клиент, той се обажда на лицата за контакт, за да попита за клиента, да разбере повече информация, да провери думите му и т.н. Сред въпросите обикновено има няколко основни:

  • Какво е мнението ви за кредитополучателя?
  • Често ли има финансови затруднения?
  • Къде работи? Колко дълго?
  • Според вас, той надежден кредитополучател ли е?
  • Можете ли да му се доверите?
  • Опишете кредитополучателя с няколко думи.

Списъкът с въпроси може да варира в зависимост от избраната организация, но същността винаги остава същата – да се идентифицират неточности / несъответствия в думите на кредитополучателя и лицата за контакт.

Служителите специално задават въпроси по такъв начин, че да проверят данните, посочени във въпросника. Те искат да разберат дали кредитополучателят действително работи на определеното място, дали наистина получава такава заплата и т.н. Ако данните на лицата за контакт съвпадат с данните, посочени от кредитополучателя във въпросника, тогава неговото заявление се одобрява.

Втората причина е комуникацията в случай на неблагоприятни ситуации. Кредиторът изисква да посочите номерата на лицата за контакт, за да се свърже с тях, ако е невъзможно да се свърже с кредитополучателя (телефонът е изключен, не вдига телефона и т.н.)

Третата причина е, че кредиторът ще се опита да повлияе на кредитополучателя. Кредиторите изискват да посочите данните за лицата за контакт, за да може то да съобщи на кредитополучателя, че е поел отговорност да изплати парите  навреме.